Zasady rekrutacji


Ogólne zasady przyjęć na studia:

Postępowanie kwalifikacyjne na pierwszy rok studiów ma charakter konkursowy a jego wyniki są jawne.
O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:

a) polskie świadectwo dojrzałości, uzyskane w wyniku złożenia egzaminu maturalnego (nowa matura) lub egzaminu dojrzałości (stara matura);
b) dyplom IB wydany przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie uzyskany w wyniku złożenia egzaminu przeprowadzonego w ramach Matury Międzynarodowej;
c) świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo maturalne wydane za granicą, uznane za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości.

Rekrutacja kandydatów na studia prowadzona jest w oparciu o Uchwały Senatu Politechniki Lubelskiej:

1. Uchwała Nr 24/2015/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie warunków, trybu i terminu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2016/2017

2. Uchwała Nr 25/2015/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia w Politechnice Lubelskiej laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Politechnikę Lubelską, w latach 2016/2017 – 2018/2019

3. Uchwała Nr 21/2014/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 kwietnia 2014 r.  zmieniająca Uchwałę Nr 36/2013/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 maja  2013 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich,w tym organizowanych przez Politechnikę Lubelską, w latach 2013/2014 - 2015/2016.

4. Uchwała Nr 21/2016/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w roku akademickim 2016/2017

5. Zarządzenie Nr R-17/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie opłat związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na studia w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2016/2017

6. Zarządzenie Nr R-18/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2016/2017

7. Zarządzenie Nr R-21/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat wnoszonych przez cudzoziemców za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w języku polskim w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2016/2017